Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

22 Maja 2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa
w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie
w związku z wystąpieniem COVID-19


Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

- Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie , zwanej dalej szkołą lub placówką, odpowiada Dyrektor Publicznej Szkole Podstawowej im. B. Koraszewskiego w Prószkowie, zwany dalej Dyrektorem.

- W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

- Szkoła pracuje w godzinach od 7,00 do 16,30 , zapewniając zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klas VIII oraz zajęcia rewalidacyjne.

- Uczniowie, którzy będą uczęszczali na zajęcia w szkole, będą dzieleni na grupy zgodnie z zasadami określonymi w ust. 5.

- Liczba uczniów w jednej grupie zarówno objętej zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi jak i odbywających konsultacje może maksymalnie wynosić 12.

- W sali podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynosi min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

- Uczniowie przebywający w szkole na konsultacjach zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu społecznego – minimum 2 metry i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji (1 uczeń – 1 ławka szkolna) – zgodnie z rysunkiem:

 - Zajęcia rewalidacyjne i inne tzw. specjalne organizuje się w liczbie uczestników dostosowanej do wielkości sal - minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia z zachowaniem odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

- Do szkoły nie będą wpuszczani: uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na chorobę zakaźną.

- Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych, za zgodą rodziców/opiekunów dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły, a termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu. Ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do pracowników.

- Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, którzy na podstawie przepisów prawa obowiązani są odbywać kwarantannę lub być w izolacji.

- W zajęciach rewalidacyjnych oraz rewalidacyjno-wychowawczych uczestniczy jedynie kadra zaangażowana w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą.

- W szkole dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust ani nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.

- Podczas zajęć rewalidacyjnych oraz rewalidacyjno-wychowawczych nauczyciele w miarę możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

- Wszystkie osoby postronne wchodzące do szkoły mogą przebywać tylko w wyznaczonych do tego miejscach, przy wejściu zobowiązane są do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek ochronnych, a także zakrywania nosa i ust.

- Na czas pracy szkoły, główne drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane.

- Na tablicy ogłoszeń w holu na parterze znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych wskazujących na COVID-19 u osoby znajdującej się na terenie placówki.

Szkoła/Dyrektor zapewnia:

- Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń szkoły, placu zabaw, boiska oraz sprzętów i przedmiotów znajdujących się w szkole;

- Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu, przed salami lekcyjnymi i w gabinetach specjalistycznych oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym jednorazowe rękawiczki, maseczki ochronne/osłona na usta i nos dla wszystkich pracowników szkoły pracowników do wykorzystania w razie zaistnienia takiej potrzeby;

- Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;

- Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe wskazujące na chorobę zakaźną, zaopatrzone w maseczki ochronne i rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji rąk;

- Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom szkoły jak i rodzicom dzieci uczęszczających do szkoły.

Dyrektor:

- Nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników szkoły zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;

- Dba o to, by w salach, w których spędzają czas uczniowie nie było przedmiotów, sprzętów, których nie da się skutecznie umyć lub dezynfekować;

- Prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa uczniów w placówce;

- Kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

- Informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u ucznia, pracownika szkoły;

- Współpracuje ze służbami sanitarnymi;

- Instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

- Opracowuje wraz z nauczycielami harmonogram, konsultacji indywidualnych i grupowych, który umożliwi ich bezpieczne odbywanie oraz upowszechnia go wśród nauczycieli, uczniów i rodziców;

- Zapewnia taką organizację, która umożliwi przychodzenie/wychodzenie oraz przebywanie uczniów w szkole, w tym w salach, na świetlicy, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji;

- Zapewnia organizację zajęć na sali gimnastycznej, która umożliwia przebywanie na niej maksymalnie dwóch grup dzieci z zachowaniem przepisów § 7 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r. poz. 639) oraz umożliwia umycie lub dezynfekcję sprzętu sportowego oraz podłogi;

- Wyznacza obszary w szkole, w których mogą przebywać osoby z zewnątrz (tylko z osłoną ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub po dezynfekcji rąk, bez objawów chorobowych).

- Informuje za pomocą poczty elektronicznej rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia.

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

- Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej w formie:

- Regularnego mycia rąk przez 20 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

- Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

- Unikania skupisk ludzi,

- Unikania dotykania oczu, nosa i ust,

- Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;

- Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

- Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę zakaźną u ucznia;

- Postępować zgodnie z przepisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

- Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

- Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

- Personel kuchenny oraz administracji nie kontaktuje się bezpośrednio z uczniami oraz nauczycielami.

Osoby sprzątające w placówce:

- Pracują w rękawiczkach;

- Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

- Dezynfekują toalety – na bieżąco i po każdej przerwie międzylekcyjnej , co najmniej 4 razy dziennie i po każdym dniu pracy szkoły;

- Po każdych zajęciach na sali gimnastycznej myją lub dezynfekują używany sprzęt sportowy oraz podłogę;

- Po każdym dniu myją i/lub dezynfekują:

- ciągi komunikacyjne – myją;
poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, biurek z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;

- sprzęt wykorzystywany na boisku myją/dezynfekują;

- wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani pracowników na wdychanie oparów.

- Przeprowadzając dezynfekcję postępują zgodnie z instrukcją i zaleceniami wskazanymi na opakowaniu przez producenta środka dezynfekującego.

Nauczyciele odbywający zajęcia z uczniami:

- Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba uczniów zgodnie z wytycznymi, objawy chorobowe u uczniów, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

- Organizują przerwy w czasie zajęć zgodnie z potrzebami uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut;

- Sprawują opiekę nad uczniami w czasie przerw;

- Edukują uczniów z zasad profilaktyki zdrowotnej oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących na ternie szkoły;

- Dbają o to, by uczniowie regularnie myli ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, zgodnie z instrukcją wywieszoną przy dozownikach z płynem;

- Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

- Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z uczniami z drugiej grupy;

- Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów;

- Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami;

- Dbają o to, by uczniowie w ramach grupy w miarę możliwości nie wymieniali się przyborami szkolnymi, a swoje rzeczy (podręczniki, przybory szkolne) trzymali na przypisanej ławce, w swoim tornistrze;

- Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

- Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m;

- W przypadku zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych regularne myją lub dezynfekują sprzęt rehabilitacyjny, biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze – po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników.

- Wyrzucają zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowy koszy znajdujących się w łazienkach.

- Dbają o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

- Utrzymują kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów za pomocą środków komunikacji na odległość.

Wskazany przez dyrektora placówki pracownik obsługi:

- Dba o to, by uczniowie przychodzący na konsultacje dezynfekowali ręce przy wejściu do placówki (jeśli uczeń jest uczulony na środek dezynfekujący, obowiązany jest on niezwłocznie umyć ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku mydła), zachowując przy tym dystans społeczny między uczniami co najmniej 2 metry;

- Wpuszcza na teren placówki osoby spoza szkoły tylko, jeśli mają one zakryte usta i nos oraz jednorazowe rękawiczki na rękach lub dokonały dezynfekcji rąk przy wejściu do placówki;

- Wskazuje osobom z zewnątrz placówki obszar, w którym mogą przebywać, instruują odnośnie konieczności zasłaniania nosa i ust na terenie i dezynfekcji rąk przy wejściu na teren placówki lub noszenia jednorazowych rękawic;

Przyprowadzanie i odbiór uczniów ze szkoły

- Na teren budynku szkoły wpuszczany jest tylko uczeń.

- W przypadku zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, na terenie placówki przebywają jedynie osoby, których obecność jest konieczna do zapewnienia realizacji tych zajęć.

- Rodzic/opiekun prawny/ inna upoważniona osoba odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły.

- Dziecko wpuszczane jest do szkoły przez wyznaczonego pracownika, dba o to, by uczeń przy wejściu do szkoły zdezynfekował ręce, następnie kieruje ucznia do szatni skąd uczeń już sam idzie do sali.

- Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział.

- Pracownik wyznaczony do odbioru uczniów dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą i unikały ścisku.

- W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych (wskazujących na chorobę zakaźną) u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba odbierająca informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem.

- Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.

- Opuszczając placówkę uczeń odprowadzany jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika szkoły, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

- W przypadku gdy dzieci przebywają na boisku, odbiór dziecka odbywa się na boisku.

Korzystanie z szatni

- Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie korzystający z zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji w szkole.

- Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach lub konsultacjach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.

- Uczniowie mogą przebywać tylko w szatni im przypisanej.

- Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię.

- Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są utrzymywać dystans społeczny – wynoszący co najmniej 2 metry.

- Uczeń nie wchodzą do szatni, jeśli nie ma możliwości swobodnego przemieszczenia się w tym pomieszczeniu z zachowaniem dystansu społecznego.

- Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans społeczny i nie torują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej.

- Uczniowie nie dotykają rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni.

- W trakcie zajęć opiekuńczo-wychowawczych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica. Wówczas dziecko korzysta z szatni w obecności nauczyciela lub innego pracownika szkoły.


Wyjścia na zewnątrz uczniów klas I-III

Szkoła nie organizuje wyjść poza jej teren.

- W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boisk na terenie szkoły.

- Na boiskach mogą przebywać jednocześnie dwie grupy, przy czym nauczyciele zapewniają, aby uczniowie zachowali między sobą dystans.

- Z urządzeń znajdujących się na terenie placu zabaw do czasu odwołania stanu epidemii nie korzysta się.
Plac zabaw zamknięty jest także dla uczniów klas IV-VIII, rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

- W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki i rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.

- W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, które wskazują na chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka, duszności), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

- Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.

- Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.

- W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.

- Wskazany przez dyrektora pracownik kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.

- Nauczyciel opiekujący się grupą przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – biurek, krzeseł).

- Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.

- Rodzice izolowanego ucznia odbierają ucznia ze szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku placówki.

- W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.

- Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do szkoły kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.

- Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w holu na parterze) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.

- Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.

- Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.

- Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

- Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.

- Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.

- W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

- Wszystkie zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole przedstawione w niniejszej procedurze obowiązują każdego ucznia oraz pracownika, niezależnie od formy zajęć w których uczestniczy (opiekuńcze, konsultacje, rewalidacyjne itd.) luz zadań, które wykonuje.

- Procedury bezpieczeństwa obowiązują w szkole od dnia 25 maja 2020 r. do czasu ich odwołania.

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code