Nasza strona używa "ciasteczek" (cookies). Dzięki temu działa lepiej. Korzystając nadal z naszej strony bez dokonywania zmian w ustawieniach przeglądarki wyrażasz na to zgodę. Dowiedz się więcej o polityce prywatności.

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. B.Koraszewskiego
ul. Szkolna 6
46-060 Prószków 
77 46 48  083
pspproszkow@poczta.onet.pl

01 Grudnia 2013

Projekty 2013-2014

W roku szkolnym 2013/2014 realizujemy następujące programy:

Fascynujący Świat Nauki i Technologii
Projekt realizowany jest we współpracy z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu. Szkoły biorące udział w projekcie wykorzystując szerokie spektrum metod nauczania i środków dydaktycznych pozwolą rozwijać uczniom swoje zainteresowania i pasje. Pozwolą dostosować edukację do możliwości każdego ucznia na miarę XXI w. Działania te będą wsparciem dla nauczycieli w realizacji podstawy programowej I i II etapu edukacyjnego z ukierunkowaniem na rozwój umiejętności kluczowych. W zależności od potrzeb szkoły zajęcia będą przewidywały realizację modułu: matematyczno-przyrodniczego lub humanistycznego; mogą być realizowane w formach interdyscyplinarnych lub bardziej ukierunkowanych (np. matematyka, przyroda, fizyka, j. polski, historia), jak również wybiegać poza ramy przedmiotowe (np. umiejętność uczenia się, kompetencje osobowe i interpersonalne, kreatywność i innowacyjność, twórcze wyrażanie idei, doświadczeń i uczuć)

Szkoła w Ruchu
Kontynuując działania podejmowane w naszej szkole na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa, a zarazem realizując jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, jakim jest działanie w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów, nasza placówka przystąpiła do programu "Szkoła w Ruchu". Mamy świadomość, że dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczną uczniów jest obowiązkiem każdej szkoły. Promując aktywny tryb życia, działamy na rzecz bezpieczeństwa dzieci, kształtujemy w nich prawidłowe nawyki i postawy zdrowotne. Podejmowane przez nas działania mają na celu:
- Realizację priorytetu Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2013/2014.
- Promowanie aktywności ruchowej jako elementu codziennego życia.
- Kształtowanie i promowanie nawyków oraz postaw aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania jako naturalnego sposobu dbałości o własne zdrowie.
- Zachęcanie dzieci i młodzieży do podejmowania aktywności ruchowej oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
- Włączanie rodziców w kreowanie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej dzieci.
- Wsparcie metodyczne nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego.
- Upowszechnianie innowacyjnych działań w zakresie różnych form ruchu w szkole i poza szkołą.
- Udział szkół i placówek oświatowych z całego województwa opolskiego w programie „Szkoła w Ruchu".
- Zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowania różnymi formami turystyki.
- Promowanie alternatywnych, ogólnodostępnych form uprawiania sportu i rekreacji ruchowej.

Owoce w szkole
Program Unii Europejskiej „Owoce w szkole” został powołany do życia jako inicjatywa mająca na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych dzieci, a w szczególności niewystarczającego spożywania owoców i warzyw.
Głównymi celami programu są trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach.
Program „Owoce w szkole” jest jednym z narzędzi dostępnych dla szkół, dzięki któremu mogą kształtować i rozwijać prozdrowotną edukację najmłodszych uczniów oraz w rzeczywisty sposób wpływać na ich dietę. Program skierowany jest do uczniów klas I-III.

Program "Szklanka mleka"
Celem programu „Szklanka mleka” jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. W ramach programu dzieci i uczniowie spożywają mleko białe. Z programu korzystają uczniowie klas I-VI.

Program "Mam kota na punkcie mleka"
Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz matek, rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.

©2017 Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
design code